Zapraszamy na kolejny cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, tworzonej dla obszaru powiatu malborskiego i nowodworskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W każdej z 10 gmin wchodzących w obszar Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania odbędą się spotkania z mieszkańcami w celu wypracowania diagnozy obszaru, jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. 

docxHarmonogram do pobrania