Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r.

 

Ogłoszenie nr 04/2016

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu
przez osoby do 29. roku życia

Termin składania wniosków:

10.10.2016 r. – 28.10.2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 1,
82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Premia.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

 

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji musi być zgodny z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, mieszczącymi się w zakresie Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia:

-    Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej;

-    Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

Cel ogólny  1: Przedsiębiorcze Żuławy.

Cel szczegółowy 1.2: Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.2.6: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu
przez osoby do 29. roku życia

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt. 2 lit. c, d  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 5. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (29 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl 

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 150.000.00PLN.

Kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 50.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne- młodzież do 29  roku życia.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06.

 

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Kryteria Wyboru.
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe,

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

Cel ogólny LSR
Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy
Cel(e) szczegółowy(e) LSR
Cel szczegółowy 1.2.: Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 1.2.6.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Szt. 5 0 3 2
2 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) Szt. 30 0 3 27
3 Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu Szt. 4 0 1 3
4 Liczba operacji ukierunkowanych  na innowacje Szt. 5 0 1 4

 

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru

 

 

 

 

126 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 2

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (29 pkt.)


Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach
  w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD.
 • Dokument tożsamości – kopia.
 • Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego lub tymczasowego,
  w przypadku kiedy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia
  i zwrotu
  (Dz. U. poz. 212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania
  lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż
  1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi nie wykonywanie działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy .

 

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

pdf04_2016_ogoszenie_nabor.pdf

 2. Procedura ustalania kryteriów wyboru

pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf
3. Procedura wyboru i oceny

pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
pdfRLKS.pdf

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

7. Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz