Nowy Dwór Gdański, 02.07.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 25/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Termin składania wniosków:

16.07.2018 r. – 30.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22,
82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji – wkład EFRROW.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w wersji papierowej w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania:

 • Budowa/rozbudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej przystosowanej do obsługi co najmniej 5 000 osób rocznie

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. ze zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia wskazanych Rozdziale V LSR – podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia są jednostki sektora finansów publicznych.
 4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 6. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (19 pkt.).

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 100.000,00 PLN.

Wkład EFRROW – 63.630,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 100.000.00 PLN, kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu
jednostki sektora finansów publicznych.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Kryteria Wyboru.
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy

Cel(e) szczegółowy(e) LSR

Cel szczegółowy 1.1.: Wykreowanie mody na Żuławy

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. Miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników
z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia
w związku
z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych
lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej

Szt.

20

0

9

11

2

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej objętych wsparciem LSR;

Szt.

12000

0

5400

6600

3

Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

Szt.

3

0

2

1

Lokalne kryteria wyboru

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.3

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie[3]

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na infrastrukturę w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

5

Operacja będzie realizowana przez podmiot będący gminą wiejską lub gminą miejsko-wiejską lub jednostką podległą gminie wiejskiej/miejsko-wiejskiej

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

6

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

7

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Wnioskodawca jest członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i ma uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku.

0 lub 6

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[4] prowadzonego przez pracowników LGD

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (32 pkt.)

 

 

X

           

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (19 pkt.)

 

[1] Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2] Poprzez działania mające wpływ na ochronę środowiska należy rozumieć działania edukacyjne w zakresie propagowania ochrony środowiska oraz działania z zastosowaniem technologii energooszczędnych.

[3] Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie mozna go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oswiadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. Kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 25/2018

 

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Żuławską Lokalną Grupę Działania
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR (jeśli dotyczy).

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – należy przedstawić stosowne dokumenty
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym – należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów
 • Oświadczenie

 

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

            ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)

 1. Operacja będzie/nie będzie (niewłaściwe skreślić) realizowana przez podmiot będący gminą wiejską lub gminą miejsko-wiejską lub jednostką podległą gminie wiejskiej/miejsko-wiejskiej (niewłaściwe skreślić)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Jestem/nie jestem (niewłaściwe skreślić) członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i mam/nie mam (niewłaściwe skreślić) uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku.
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu……………

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

……………………………………….                                ……………………………………………                                                                                        

(Miejscowość, dnia)                                                              (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o konkursie

docOświadczenie do konkursu

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 11.06.2018 r.

UMOWA (wersja 7z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf - pobierz,             wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji          wersja pdf -  –pobierz ,wersja edytowalna - pobierz

UMOWA (wersja 6z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf -pobierz
     wersja edytowalna (doc) -pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych  wersja pdf - pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)    wersja pdf -pobierz

Strategia RKLS pdfRKLS kwiecień 2018

Procedura ustalania kryteriów wyboru: pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 

Procedura wyboru i oceny: pdfocena procedura wyboru