Nowy Dwór Gdański, 19.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 17/2017

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

 

 

Termin składania wniosków:

02.11.2017 r. – 17.11.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja. Organizacje pozarządowe do 100%, związki wyznaniowe do 100 %, osoby fizyczne 
i prawne prowadzące działalność do 70%.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych :

 • Konserwacja, renowacja obiektów objętych ewidencją gminną lub wojewódzką
 • Restauracja zabytków ważnych dla lokalnych społeczności, konserwacja elementów architektury sakralnej

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. c, d Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (28 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie    Żuławskiej    Lokalnej    Grupy   Działania    oraz    na   stronie    internetowej: www.zulawskalgd.pl

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:  150  tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 150.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej  z wykluczeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

pdfPlanowane wskaźniki

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 17/2017

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 2.2

Zachowanie zasobów lokalnych

Nr 2.2.2

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /
 wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
 x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie[3]

5

Operacja posiada prawomocne pozwolenie konserwatora zabytków na remont lub operacja nie wiąże się
z koniecznością uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na remont

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

6

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę
lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[4] prowadzonego przez pracowników LGD

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [5]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

12

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji [6]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

13

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[7]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (46 pkt.)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

             

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (28 pkt.)

 

[1]              Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]              Przez działania mające wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimaty należy rozumieć działania edukacyjne w zakresie propagowania ochrony środowiska oraz działania z zastosowaniem technologii energooszczędnych.

[3]              Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie mozna go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oswiadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]              Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 17/2017

[5]              Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

                - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   

                - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[6]              Punkty przyznaje się, jeśli  beneficjent posiada zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu (np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki;  promesa kredytowa;  poręczenie finansowe)

[7]              Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD ( na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty  i/lub  kosztorysy  –  jeżeli  wnioskodawca  chce  uzyskać  adekwatne  punkty  za  kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Oświadczenie.

docOświadczenie do konkursu nr 17/2017

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji  i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym  (niewłaściwe skreślić).
 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)

 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność statutową i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) siedzibę lub oddział/ miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu…………….
 1. Operacja posiada /nie posiada prawomocnego pozwolenie konserwatora zabytków na remont lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na remont (niewłaściwe skreślić).

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                               ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                               (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłosznie o konkursie pdfOgłoszenie nr 17/2017

 pdf Procedura ustalania kryteriów wyboru

pdfProcedura wyboru i oceny

pdfStrategia RLKS

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz