Nowy Dwór Gdański, 15.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 28/2019

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

 

 

Termin składania wniosków:

29.07.2019 r. – 12.08.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja. Organizacje pozarządowe do 100%, związki wyznaniowe do 100 %, osoby fizyczne  i prawne prowadzące działalność do 70%.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w wersji papierowej w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych :

 • Konserwacja, renowacja obiektów objętych ewidencją gminną lub wojewódzką
 • Restauracja zabytków ważnych dla lokalnych społeczności, konserwacja elementów architektury sakralnej

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (28 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie   Żuławskiej   Lokalnej   Grupy                Działania                oraz              na              stronie                internetowej: www.zulawskalgd.pl 

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:  223 094  PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 223.094,00 PLN.

 

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej  z wykluczeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

Cel ogólny LSR:

Cel ogólny 2: Żuławy aktywnie społecznie

 

 

Cel(e) szczegółowy(e) LSR:

Cel szczegółowy 2.2.: Zachowanie zasobów lokalnych

 

 

Przedsięwzięcie:

 

Przedsięwzięcie 2.2.2.: Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

 

Wskaźniki

 

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji Strategii

sztuka

5

3

2

0

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki

i obiekty objęte wsparciem

sztuka

2000

1300

700

0

Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

sztuka

2

1

1

0

             

 

 

 

 


Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 28/2019

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 2.2

Zachowanie zasobów lokalnych

Nr 2.2.2

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /
 wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
 x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie[3]

5

Operacja posiada prawomocne pozwolenie konserwatora zabytków na remont lub operacja nie wiąże się
z koniecznością uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na remont

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

6

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę
lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[4] prowadzonego przez pracowników LGD

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [5]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

12

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji [6]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

13

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[7]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (46 pkt.)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

             

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (28 pkt.)

 

 

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]                Przez działania mające wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimaty należy rozumieć działania edukacyjne w zakresie propagowania ochrony środowiska oraz działania z zastosowaniem technologii energooszczędnych.

[3]                Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie mozna go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oswiadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]                Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 28/2019

[5]                Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

                  - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   

                  - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[6]                Punkty przyznaje się, jeśli  beneficjent posiada zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu (np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki;  promesa kredytowa;  poręczenie finansowe)

[7]                Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub  kosztorysy  –  jeżeli  wnioskodawca  chce  uzyskać  adekwatne  punkty  za  kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Oświadczenie.

                                           

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym  (niewłaściwe skreślić).
 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)

 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność statutową i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) siedzibę lub oddział/ miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu…………….
 1. Operacja posiada /nie posiada prawomocnego pozwolenie konserwatora zabytków na remont lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na remont (niewłaściwe skreślić).

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                      ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                                (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 Załączniki:

pdfOgłoszenie o konkursie 28/2019

pdf RKLS maj 2019

Procedura ustalania kryteriów wyboru: pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018

Procedura wyboru i oceny: pdf ocena_procedura wyboru (zaktualizoawana 12.06.2019 r., AKTUALNA) 

Oświadczenie do konkursu: docOświadczenie konkurs 28/2019

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z  Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

WNIOSEK O ZALICZKĘ dokumenty obowiązujące od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę - pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - pobierz 

UMOWA (wersja 7z) Dokumenty obowiązujące od 11.06.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf - pobierz,             wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji          wersja pdf -  –pobierz ,wersja edytowalna - pobierz

UMOWA (wersja 6z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf -pobierz
     wersja edytowalna (doc) -pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf - pobierz
      

 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf -pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

 • Umowa- wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy- wykaz działek ewidencyjnych-  wersja edytowalna (xls) - pobierz  
 • Załącznik nr 4 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wersja edytowalna (doc) - pobierz  

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- pobierz

Dokumenty obowiązujące od 06.06.2019r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz