Szanowni Państwo, w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące przywilejów jakie przysługują Beneficjentom 19.2, którzy w ramach umowy są zobowiązani do:

- zachowania terminu realizacji operacji,

- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

- wykonywania działalności gospodarczej,

- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

pdfPismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zobowiązań