Nowy Dwór Gdański, 25.04.2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na wolne stanowisko pracy
w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania

 

Prezes Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. projektów

Praca na zastępstwo na okres 4 miesięcy (maj – sierpień 2017)

                                                                                 

w ŻLGD z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Plac Wolności1.

 

Wymagania konieczne

-   wykształcenie wyższe,

-   min. dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów unijnych,

-   znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,

-   bardzo dobra znajomość procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy UE,

-   doświadczenie oraz niezbędna wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym takich jak Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,

-   osoba niebędąca prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane

-   preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia lub   zarządzanie,

-   komunikatywna znajomość języka angielskiego,

-   udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-   ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu obsługi funduszy Unii Europejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1.      Prowadzenie biura/ punktu informacyjnego ŻLGD.

2.      Udzielanie podstawowych informacji na temat ŻLGD, funkcjonowania biura ŻLGD oraz władz ŻLGD.

3.      Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów, obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

4.      Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych
Planie komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 

5.      Organizacja posiedzeń Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków.

6.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady.

7.      Realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura.

8.      Współpraca i kontakty wewnętrzne: współpraca z pracownikami zatrudnionymi przez ŻLGD, Zarządem, Radą LGD oraz Komisją Rewizyjną.

9.      Współpraca i kontakty zewnętrzne: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Postępowanie:

  1. W pierwszej części konkursu kandydaci zostaną poddani wstępnej selekcji
    w zakresie spełniania wymogów formalnych .
  2. W drugiej części konkursu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna lub test wiedzy
    (z osobami zakwalifikowanymi do tego etapu) mająca na celu sprawdzenie znajomości zagadnień obowiązujących na danym stanowisku.

Oferty zawierające:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie oraz wszelkie umiejętności

przydatne do pracy na w/w stanowisku,

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.);

należy składać w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania do dnia 09.05.2017 r.
w godzinach 7.30-15.30.

Oferty można również przesyłać pocztą na adres: Żuławska Lokalna Grupa Działania, ul. Plac Wolności1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

O wynikach naboru na ww. stanowisko kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
oraz zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń stowarzyszenia.

Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia bądź pod nr tel.
502-864-823.                         

 pdf Ogłoszenie