Data publikacji: 11.05.2018 r.

Miejsce publikacji: Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, 11.05.2018 r.

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

informuje o zamiarze realizacji projektu własnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

 

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa

 

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji :

11.05.2018 r. – 12.06.2018 r.

Miejsce składania:

Zamiar realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Tryb i sposób składania:

Zamiar realizacji należy składać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Sposób składania - forma pisemna. Przykładowy wzór znajduje się w załączniku nr 1 do tej informacji.

Zakres tematyczny naboru:

 

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa:

  • Konferencje, szkolenia, warsztaty;
  • Wyjazd studyjny (m.in. 15 osób);
  • Wzmocnienie kapitału społecznego;
  • Spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych;
  • Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 8. Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych wynosi: 50 tys. PLN

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

LGD, osoby prawne tj. zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz 1570) o pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uwaga: Beneficjent powinien dostarczyć wraz z wnioskiem dokumenty pozwalające potwierdzić, że jest uprawniony do otrzymania wsparcia w ramach PROW (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy).

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823

Załączniki:

  1. Przykładowy formularz formy pisemnej do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD.
  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  1. Kryteria Wyboru.

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach

operacji własnej nr 2/2018

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.5

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika produktu operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

3

Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi minimum 20 punktów procentowych.

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

4

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 6

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

5

Wnioskodawca jest osoba prawną współtworzoną przez co najmniej sektor społeczny, gospodarczy i publiczny

0 lub 10

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (22 pkt.)

 

X

 

 

 

             

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (13 pkt.)

 

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

Do pobrania:

docZałącznik nr 1 - Przykładowy formularz formy pisemnej do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD

 pdfocena procedura wyboru 

pdfWskaźniki do operacji własnej nr 2/2018

 

Aktualizacja!

Data publikacji: 13 czerwiec 2018

W związku z umieszczeniem w dniu 11.05.2018 roku na stronie internetowej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.