Nowy Dwór Gdański, 2 wześnia 2016 r

 

Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze zgłoszenia realizacji projektów własnych LGD w 2016 roku w ramach PROW 2014-2020 w ramach Celu szczegółowego  1.1  Wykreowanie mody na Żuławy  w następujących tematach:

 

Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Numer i nazwa przedsięwzięcia:                       1.1.1 Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
Budżet LGD:         50.000.00 zł
Termin składania wniosku : 3 października 2016 r. do godz. 15.00, realizacja 2017/2018
Zakres i cel projektu Opracowanie Strategii marketingowej i zbudowanie wspólnej marki; kampania marketingowa marki (publikacje, gadżety); promowanie obszaru,  produktów,  usług lokalnych.
Wskaźnik produktu            

Liczba nowo opracowanych strategii kampanii promocyjnych zawierających system identyfikacji wizualnej obszaru ŻLGD - 1szt.

Wskaźnik rezultatu                  Liczba podmiotów objętych identyfikacją wizualną- 50 szt.
Beneficjent

LGD,  osoby prawne tj. zgodnie z § 3. 1.  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
( Dz. U. 2015, poz 1570) o pomoc  może ubiegać się podmiot będący:

osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Uwaga: Beneficjent powinien dostarczyć wraz z wnioskiem dokumenty pozwalające potwierdzić, że jest uprawniony do otrzymania wsparcia
w ramach PROW (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku
o przyznanie pomocy).

Pozostałe informacje

Wniosek składa się na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy Placu Wolności 1
w Nowym Dworze Gdańskim. Wniosek należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Do ustalenia kwoty wsparcia stosuje się zapisy Rozdziału VI LSR.

Kryteria wyboru operacji: 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (13 pkt.).

 

 II Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie 

i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia                       1.1.5. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka
i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa
Budżet LGD    

50.000.00 zł

Termin składania wniosków

3 października 2016 r do godz. 15.00, realizacja 2017/2018

Zakres i cel projektu

Konferencje, szkolenia, warsztaty;  wyjazd studyjny (m.in. 15 osób); wzmocnienie kapitału społecznego; spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych; promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.

Wskaźnik produktu             Liczba zorganizowanych spotkań integrujących – 2 szt.
Wskaźnik rezultatu                 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach integrujących branże-
40 osób

Beneficjent

LGD,  osoby prawne tj. zgodnie z § 3. 1.  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
( Dz. U. 2015, poz 1570) o pomoc  może ubiegać się podmiot będący:

osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Uwaga: Beneficjent powinien dostarczyć wraz z wnioskiem dokumenty pozwalające potwierdzić że jest uprawniony do otrzymania wsparcia
w ramach PROW (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku
o przyznanie pomocy).

Rodzaj podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia określony został w Rozdziale V LSR.

Pozostałe informacje

Wniosek składa się na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy Placu Wolności 1
w Nowym Dworze Gdańskim. Wniosek należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Do ustalenia kwoty wsparcia stosuje się zapisy Rozdziału VI LSR.

Kryteria wyboru operacji 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (13 pkt.)

 

 

 Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

 

pdfprocedura_kryteria_operacje_wlasne.pdf