Plan włączenia społeczności

1 . Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Opracowanie LSR zostanie podzielone na sześć etapów, tj.:

Etap I – Zdefiniowanie potrzeb i problemów. 

Metody partycypacyjne: warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego i malborskiego na okres programowania 2014-2020 (warsztaty odbędą się w każdej gminie wchodzącej w obszar LSR z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców);

Etap II - Określenie celów i ustalenie ich hierarchii.

Etap III - Poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji LSR.

Etap IV - Formułowanie wskaźników realizacji LSR.

Etap V – Identyfikacja grup docelowych LSR.

Etap VI – Analiza końcowa.

Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji. Każdy z Etapów kończyć się będzie posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy. Biuro LGD będzie odpowiedzialne za przygotowanie materiału końcowego jakim będzie LSR.

Operacja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis
Żuławska Lokalna Grupa Działania zatrudnia 2 osoby na pełen etat na stanowiskach: 

- Kierownik Biura

-Specjalista ds. projektów.

2.2 Liczba etatów
2 etaty

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR
3.1 Adres biura Wnioskodawcy (LGD)
województwo pomorskie
powiat nowodworski
gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Plac Wolności 1
82-100 Nowy Dwór Gdański

3.2. Funkcjonowanie biura
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR
3 dni

3.2.2 i 3.2.2 Dzień tygodnia i Godziny pracy biura
Wtorek 11.00 – 15.00

Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00 – 12.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR
www.zulawskalgd.pl

5. Harmonogram

1. Gmina Malbork Malbork 18 sierpień 2015 r.
2. Gmina Miłoradz Miłoradz 18 sierpień 2015 r.
3. Gmina Stare Pole Stare Pole 18 sierpień 2015 r.
4. Miasto i Gmina Nowy Staw Nowy Staw 19 sierpień 2015 r.
5. Gmina Lichnowy Lichnowy 19 sierpień 2015 r.
6. Gmina Miasto Krynica Morska Krynica Morska 19 sierpień 2015 r.
7. Gmina Ostaszewo Ostaszewo 20 sierpień 2015 r.
8. Gmina Sztutowo Sztutowo 20 sierpień 2015 r.
9. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański 21 sierpień 2015 r.
10. Gmina Stegna Stegna 21 sierpień 2015 r.

Pełną treść Planu włączenia społeczności można zobaczyć tutaj.

 

logotypy stopka