LGD

 

Opis procesu przygotowania LSR

Kluczowe etapy prac:

1.   DIAGNOZA. Zebranie danych i opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (Diagnoza będzie odrębnym od LSR opracowaniem, a jej elementy/wnioski zostaną wykorzystane w strukturze LSR).

2.    LSR 1.0. Wypracowanie LSR 1.0 wraz z załącznikami, zawierającą zgodnie z określoną w konkursie na wybór LSR strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR z odniesieniem w Analizie SWOT do innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

3.    LSR 2.0. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, opiniowania i uzgodnień projektu LSR 1.0.

4.    LSR 3.0. Opracowanie i przyjęcie LSR 3.0.

Udział lokalnej społeczności na poszczególnych etapach przygotowania LSR:

1.    Zespół ds. LSR (powołany przez Zarząd). Spotkanie na każdym kluczowym etapie prac.

2.    Spotkania gminne (w każdej gminie objętej LSR) na etapie LSR 1.0 – możliwość udziału online. Poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału każdego z obszarów, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

3.    Spotkania sektorowe/potencjalnych grup docelowych (minimum 3 spotkania: np. młodzież do 25 roku, branża turystyczna, organizacje pozarządowe, sektor publiczny, przedsiębiorcy).

4.   Spotkania informacyjne i konsultacyjne (otwarte dla wszystkich zainteresowanych / interesariuszy LSR). Spotkanie na każdym kluczowym etapie prac.

5.   Badanie ankietowe mieszkańców/interesariuszy LSR, internetowe na etapie Diagnozy i LSR 1.0.                                                                        

6.   Informacje na temat przebiegu prac dotyczących procesu przygotowania LSR będzie umieszczona na stronie internetowej LGD, profilu społecznościowym LGD oraz Stronach urzędów Gmin wchodzących w skład LGD. Potencjalni beneficjenci będą mieli możliwość zgłaszania swoich Uwag za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz osobiście w biurze LGD.

Przebieg spotkań podczas poszczególnych Etapów prac nad LSR:

Na każdym kluczowym etapie prac:

1.  Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR. Zespół będzie sprawdzał zgodność głosu mieszkańców z diagnozą obszaru oraz uwzględniał działania mające wpływ dla jak największego obszaru LSR, wykluczając te które będą miały najniższą zgodność z diagnozą oraz najmniejsze zapotrzebowanie zgłaszane podczas spotkań w skali całego obszaru.

2.  Zakres:

a.  Spotkanie etap Diagnoza:

i.      Omawiane zagadnienia: główne cechy podejścia LEADER, funkcjonowanie LGD, opracowanie i wdrażanie LSR, inwentaryzacja obszaru, potrzeby, zasoby i potencjały.

ii.     Wpływ na ostateczny kształt LSR: określenie sytuacji obecnej i trendów na obszarze, przygotowanie bazy do opracowania LSR.

b.   Spotkanie etap LSR 1.0:

i.      Omawiane zagadnienia: przedstawienie wyników Diagnozy, wypracowanie założeń LSR.

ii.     Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie kluczowych elementów LSR. W tym określenie celów i rezultatów planowanych działań.

c.  Spotkanie etap LSR 2.0:

i.      Omawiane zagadnienia: projekt LSR 1.0.

ii.     Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 2.0 z przeprowadzoną Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko i ewaluacją ex-ante.

d.  Spotkanie etap LSR 3.0:

i.     Omawiane zagadnienia: wynik prac nad projektem LSR 2.0.

ii.    Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 3.0 i przyjęcie przez Walne Zebranie Członków.

                 

Współfinansowanie LSR: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny.