Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r.

 

Ogłoszenie nr 07/2016

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

 

 

Termin składania wniosków:

02.01.2017 r. – 17.01.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 1,
82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi 240.000.00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300.000.00 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może być niższa niż 25.001.00 PLN.

Forma wsparcia:

Refundacja. Organizacje pozarządowe do 100%, związki wyznaniowe do 100 %, osoby fizyczne
i prawne prowadzące działalność do 70%.

Rodzaj wnioskodawcy:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej z wykluczeniem jednostek sektora finansów publicznych.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

 

Zakres tematyczny naboru:

Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych

 (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. ze zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia wskazanych Rozdziale V LSR.
 4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 6. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (28 pkt.).

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • generator wniosków,
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl 

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Kryteria Wyboru.
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
 4. Dodatkowe wytyczne Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

Cel ogólny LSR
Cel ogólny 2: Żuławy aktywne społecznie
Cel(e) szczegółowy(e) LSR
Cel szczegółowy 2.2.: Zachowanie zasobów lokalnych
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 2.2.2.: Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników
z LSR
Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia
w związku
z realizacją operacji
Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim
w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji Strategii
Szt. 5 0 2 3
2 Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty objęte wsparciem Szt. 2000 0 800 1200

 

Lokalne kryteria wyboru

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie
Nr 2.2 Zachowanie zasobów lokalnych Nr 2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych
KARTA OCENY OPERACJI
Lp. Kryteria dla przedsięwzięć Liczba punktów[1] Definicja / wyjaśnienie
1 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację 
w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu
0 lub 2 (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji / 
 wielkość wskaźnika dla konkursu) 
x 100%
2 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu
0 lub 2 (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
 x 100%
3 W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 0 lub 4 Na podstawie danych GUS
4 W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 0 lub 3 Na podstawie wydzielonej pozycji 
w budżecie
5 Operacja posiada prawomocne pozwolenie konserwatora zabytków na remont lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na remont 0 lub 8 Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
6 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego 0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku
7 Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym 0 lub 4 Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
8 Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę 
lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
0 lub 8 Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
9 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 0 lub 2 Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
10 Wnioskodawca korzystał z doradztwa[2] prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział 
w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu
0 lub 3 Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
11 Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [3] 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku
12 Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji [4] 0 lub 3 Na podstawie złożonego wniosku
13 Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu 
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD
0 lub 1 Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (46 pkt.)

  X

Imię i nazwisko oceniającego

 

 

Podpis Data
             

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (28 pkt.)


Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 3 egzemplarzach w wersji papierowej.
 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

 

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.

Dodatkowe wytyczne Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobąupoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 
  2014-2020. Oceny tej dokonuje LGD za pomocą karty weryfikacji (Karta 1 – Ocena pod względem formalnym oraz zgodności z PROW 2014-2020).  Dlatego prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku –  należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że warunki określone w tejże karcie są spełnione. Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty różnią się w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz w zależności od projektu, a dokładne wytyczne w tym zakresie zawiera „Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy” (IWoPP). LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Ponadto, w razie braku jakichkolwiek innych dokumentów Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji tak jak w latach ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Na spotkanie prosimy umawiać się z minimum dwudniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze). Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnich dwóch dniach naboru wniosków.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze nr 7/2016

docogłoszenie_o_naborze_2.2.2.doc

2. Procedura ustalania kryteriów wyboru

pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf

3. Procedura wyboru i oceny

pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

pdfRLKS.pdf

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

7. Generator wniosku - otwórz

7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz


[1] Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu
z danym kryterium, zapisać wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis.

[2] Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr …

[3] Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

- w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   

- w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[4] Punkty przyznaje się, jeśli  beneficjent posiada zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu (np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki;  promesa kredytowa;  poręczenie finansowe)