logotypy

UWAGA!

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU:

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w min.5 cyklicznych naborach. Minimalny czas trwania naboru to 5 dni roboczych. Termin rekrutacji wraz z Regulamin rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl zakładka fundusze ue ,w biurze projektu oraz w punktach  obsługi[1], na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

Pierwszy termin naboru: 15.02.2017 do 31.03.2017

Drugi termin naboru: 08.05.2017 do 31.05.2017

Trzeci termin naboru:03.07.2017 do 14.07.2017

Czwarty termin naboru:19.07.2017 do 31.07.2017

Piąty termin naboru:07.08.2017 do 31.08.2017

Szósty termin naboru 04.09.2017 do 15.09.2017

Siódmy termin naboru 25.09-06.10.2017

Ósmy termin naboru 16.10.2017-31.10.2017

Dziewiąty termin naboru 6.11.2017-30.11.2017

Terminy rekrutacji mogą zostać odwołane w momencie szybszego wyczerpania miejsc w projekcie.

 

[1] Biuro projektu lub punkt obsługi powinien znajdować się terenie subregionu, w którym jest realizowany projekt.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”
BĘDĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00 W BIURZE PROJEKTU ORAZ W PUNKTACH OBSŁUGI, ZGODNYCH Z PODANYMI W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Grupa docelowa projektu to osoby które:

 • pozostają bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
 • potrzebujące zaktualizowania/ uzupełnienia/ nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum rok przed przystąpieniem do projektu,
 • mieszkają na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w powiatach: kwidzyńskim – 20%,malborskim, nowodworskim – 40%, sztumskim – 40%.

Uczestnicy projektu będą pochodzili z 17 obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej z powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego. Będą to obszary: Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn-gmina wiejska, Prabuty-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ryjewo-gmina wiejska, Sadlinki- gmina wiejska. Powiat malborski: Stare Pole-gmina wiejska, Nowy Staw-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej; Miłoradz-gmina wiejska, Lichnowy-gmina wiejska, Malbork-gmina wiejska. Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo-gmina wiejska. Powiat sztumski: Sztum-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Stary Targ-gmina wiejska, Stary Dzierzgoń-gmina wiejska, Mikołajki Pomorskie – gmina wiejska, Dzierzgoń – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 RPO WP jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKT

 • Lider:
  PPH Rarytas J.i R. Markowscy Sp.J.
  Głowackiego 111
  82-200 Malbork
  tel. 607 665 818
 • Partner 1:
  Żuławska Lokalna Grupa Działania
  Plac Wolności 22
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  tel. 512 600 669
 • Partner 2:
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
  „Kraina Dolnego Powiśla”
  Wojska Polskiego 3
  82-440 Dzierzgoń
 • Partner 3:
  Stowarzyszenie „Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej”
  Baldram 9a
  82-500 Baldram
  tel.792 660 221

OPIS WSPARCIA

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29m-cy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 trzema instytucjami w terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu (min. 5 tur).
 2. Selekcję formalna kandydatów.
 3. Selekcję merytoryczną do projektu.
 4. Rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
 5. Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 6. Wybranie do projektu 140 uczestników.
 7. Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 2 w każdej turze.
 8. Doradztwo grupowe – 2 grupy w każdej turze.
 9. Doradztwo indywidualne – 10h na każdego uczestnika.
 10. Składanie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 11. Ocenę wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 12. Przyznanie 120 dotacji*23.372 zł
 13. Przyznanie 120 wsparć pomostowych finansowych (6m-cy*1200zł) i 120 wsparć w postaci coachingu, mentoringu i konsultingu biznesowego.

REKRUTACJA:

Dokładne wymagania rekrutacyjne zawarte są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Jak wypełnić formularz rekrutacyjny?
docPORADNIK Jak wypełnić formularz rekrutacyjny

 

Dokumentacja do projektu:

docRegulamin rekrutacji -  obowiązujące do 15.10.2017 r.

docZał. 1 -Formularz rekrutacyjny - obowiązujące do 15.10.2017 r.

docRegulamin rekrutacji - 28.09.2017 r. - obowiązujące od 16.10.2017 r.

docZał. 1. - Formularz rekrutacyjny 28.09.2017 r. - obowiązujący od 16.10.2017 r. 

docZał.2-KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

docZał.3-KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.

 docZał.4-KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATA

docZał.5-Wzór umowy o świadczenie usług

docxZał. 6-Oświadczenie uczestnika Projektu

docxZał. 7-Oświadczenie uczestnika Projektu

docxZał.8-Wzór karty Diagnoza potrzeb uczestnika

docDeklaracja uczestnictwa

 

Dokumentacja do dotacji:

docRegulamin przyznania dotacji 01.08.2017 r.

docZał.1-Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

docZał.1.4-Biznesplan

docZał.1.6-Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu

docZał.1.7-Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy

docZał.1.8-Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

xmlZał.1.9-Formularz pomocy.

docZał.1.10-Oświadczenia

docZał.2-Wzór Karty Oceny Formalnej

docxZał.3-Regulamin Komisji Oceny Wniosków - obowiązującu do 11.06.2017 r.

docZał. 3 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków - obowiązujący od 12.06.2017 r.

docZał.3.1-Wzór Karty Oceny Merytorycznej - obowiązującu do 11.06.2017 r.

docZał. 3.1. - Wzór Karty Oceny Merytorycznej - obowiązujący od 12.06.2017 r.

docZał.4-Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej 

docZał. 4 - Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej - 08.2017 r.

docxZał.4.3-Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie

docZał.4.4-Oświadczenie o Vat

docZał.5a-Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

docZał.5b-Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

docZał.5c-Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

docZał.6a-Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

docZał.6b-Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

docZał.6c-Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

docRozliczenie dotacji

 Dokumenty archiwalne:

archiveDokumenty archiwalne