ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: Oznakowanie szlaku rowerowego, w tym zakup znaków oraz postawienie

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Żuławska Lokalna Grupa Działania

Plac Wolności 1; 82-100 Nowy Dwór Gdański;

NIP 579-217-84-36

tel. 512-600-669

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.zulawskalgd.pl

Osoba do kontaktu:  Justyna Głażewska; tel. 512-600-669

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie Rowerowego Szlaku Mennonitów. Realizacja zamówienia obejmuje zakup znaków przez oferenta oraz ich postanowienie zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Oferent będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do 29 grudnia
2016 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące posiadanej wiedzy
i doświadczenia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

       Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Zał. nr 1). Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym druku niż wysłany do wykonawcy pod warunkiem, że zawiera ona elementy składowe zawarte w druku oferty.

 Oferta powinna być:

˗          sporządzona w języku polskim,

˗          opatrzona pieczątką firmową lub zawierać pełną nazwę oferenta,

˗          posiadać datę sporządzenia,

˗          zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

˗          podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do ofert należy dołączyć :

-    oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2),

-   CV wykonawcy lub rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje.

 1. OCENA OFERT :

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium

Waga (%)

 

Cena ofertowa

100 %

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

a) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najniższa cena spośród oferowanych

A= -------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów

Cena aktualnie analizowanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 1. 7.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy dostarczyć:

 1. w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z późniejszym  dostarczeniem  oryginału;

lub

 1.  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyćosobiście, przesyłką pocztowa  lub kurierską do Biura Zamawiającego
  w zamkniętej kopercie, na adres:

Żuławska Lokalna Grupa Działania

Plac Wolności 1

82-100 Nowy Dwór Gdański

Na kopercie należy podać  nazwę i dane adresowe Oferenta oraz  jako temat:

 „ZAPYTANIE OFERTOWE –Projekt Organizacji Ruchu”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2016 r. o godzinie 14.00.

Decyduje data wpływu do Biura Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

 1. UWAGI KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załącznik Nr 1

........................................................

               (pieczęć Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostaw/usługi/robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro

Dane Oferenta :

1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa lub dane Osoby fizycznej ; imię i nazwisko Wykonawcy:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres Wykonawcy:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Numer Faxu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Numer teleksu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania

Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie Rowerowego Szlaku Mennonitów.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

 

 1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto .......................................zł (słownie złotych: ................................................. ....................................................... ......................................).
 1. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
  w zapytaniu ofertowym.
 1. Oświadczam/y, że:

-        zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

-        w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 1. Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych stronach.
 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

-        .......................................................................................................................

-        .......................................................................................................................

-        .......................................................................................................................

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………...

Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...…

................................ dn. ............................

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

........................................................

               (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na:

Oznakowanie Rowerowego Szlaku Mennonitów

oświadczam/y, że

˗       posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia,

˗       posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

˗       znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadom/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

....................................... dn. ............................

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy


ZAŁĄCZNIKI:

pdf1.por_pow.NDG-Modelsymbole.pdf

pdfDrewnica_-Dębina1-25000druk-Model.pdf

pdfKępki_-Dębina1-25000druk-Model.pdf

pdfopis_techniczny.pdf