1 grudnia 2006 odbyło się spotkanie w Gdańsku Lipce, w którym udział wzięły Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego. Wręczono nagrody dla najlepiej działających grup - Gryf Pomorski. Udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu malborskiego i Oddziału PODR w Starym Polu. Wówczas pojawiła się pierwsza myśl utworzenia lgd na terenie powiatu malborskiego.

11 grudnia 2006 r. zorganizowano konferencję w PODR Stare Pole Pt. „Leader szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce” w której uczestniczyło 71 osób z terenu powiatu malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i nowodworskiego. Tematem spotkania był m.in. stan i perspektywy wdrażania podejścia Leader w Polsce oraz rola samorządu wojewódzkiego we wdrażaniu programu Leader. Swoje doświadczenia w tworzeniu lgd przedstawiły „Sandry Brdy” oraz „Naszyjnik Północy”.

30 stycznia 2007 r. spotkanie w Malborku zorganizowane przez PODR Stare Pole. Tematem spotkania był program Leader szansą rozwoju powiatu malborskiego. Na spotkaniu przybliżono temat programu Leader i korzyści jakie z niego płyną. Odbyła się dyskusja na temat możliwości wdrażania programu na terenie powiatu malborskiego. Starosta Malborski Mirosław Czapla poparł inicjatywę powstania lgd na terenie powiatu.
W miesiącu marcu PODR Stare Pole przeprowadził cykl spotkań dotyczących możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych przy udziale programu Leader.

28 – 29 maj 2007 r.Stawiska – konferencja „Jeden Leader – pomysłów wiele, stawiajmy sobie ambitne cele. Leader i jego znaczenie dla pomorskiej wsi”, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, PODR. Przyszli założyciele LGD „Spichlerz Żuławski” mogli obserwować doświadczenia innych lgd z terenu województwa. Tematem spotkania były: źródła finansowania lgd, działania osi 4 – leader w ramach PROW, o czym należy pamiętać przy budowaniu partnerstwa typu leader, jak to robią inni – przykłady wdrażania podejścia leader w innych krajach UE, sieciowanie lgd – korzyści i wyzwania. Na tym spotkaniu uzyskaliśmy informację o możliwości pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie lokalnej strategii rozwoju.

23 maja 2007 r. – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Malbork jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania.

30 maja 2007 r. została podjęta Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Lichnowy jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania.

4-5 czerwca 2007 r. Starbienino – przedstawiciele przyszłej lgd wzieli udział w szkoleniu na temat rozliczania projektów w ramach funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków, partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych oraz potencjalnych źródłach finansowania lgd.

06 czerwca – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Malborku zespołu roboczego (partnerów), czyli grupy inicjatywnej. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym podzielone zostały zadania do wykonania dotyczące diagnozy powiatu malborskiego, które były podstawą do opracowania lokalnej strategii rozwoju.

11 czerwca 2007 roku odbyły się komisje Rady Gminy w Miłoradzu, na które zostali zaproszeni członkowie grupy roboczej w celu przedstawienia przyszłej współpracy w ramach Leadera.

14 czerwca 2007 r.– uchwała w sprawie przystąpienia gminy Miłoradz jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania

26 czerwca 2007 r. – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stare Pole jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania.

27 czerwca – uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Malborskiego jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania Powiat

13 lipca 2007 r. uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Nowy Staw jako członka założyciela do Lokalnej Grupy Działania

17 lipca 2007 r.– umowa o partnerskiej współpracy zawarta między gminami Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole oraz Powiatem Malborskim. Celem umowy jest współpraca samorządów w zakresie utworzenia lokalnej grupy działania oraz opracowania lokalnej strategii rozwoju, a także diagnozy obszaru objętego strategią. Utworzono grupy robocze i powołano koordynatorów gminnych i powiatowego.

02 sierpnia 2007 r.– warsztaty w Starym Polu organizowane przez PODR – jak skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego, wykorzystując podejście Leader. W szkoleniu wzięło udział 103 osoby z terenu kilku powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

06 sierpnia 2007 r.– została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych, zasobów turystycznych a także opracowanie dokumentacji końcowej lokalnej strategii rozwoju.

08 sierpnia 2007 r. – spotkanie na temat PROW w Malborku na terenie ośrodka konferencyjnego Karwan. Tematem spotkania było poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, a także podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi, oś 4 Leader.

21 sierpnia 2007 r. – odbyło się spotkanie w Lichnowach z Wają Jabłonowską prezeską fundacji Pokolenia, która po długich rozmowach zgodziła się na pomoc naszej grupie w tworzeniu lokalnej strategii rozwoju. Grupa robocza przedstawiła swoje propozycje tworzenia lgd oraz dotychczasowe rezultaty prac.

7 września 2007 r. – spotkanie organizacyjne w Gminie Malbork zespołu roboczego, na którym członkowie omówili dotychczasowe zadania, propozycje nazwy lgd oraz wstępne propozycje treści statutu przyszłego stowarzyszenia, a także stworzono harmonogram warsztatów.

19 września 2007 r. – I warsztaty w Lichnowach, w których wzięło udział 26 osób z terenu działania lgd. Zajęcia prowadziła Waja Jabłonowska wraz z Maciejem Kumorem z fundacji Pokolenia. W trakcie zajęć uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które miały za zadanie określić poszczególne problemy obszaru lgd z punktu widzenia sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Problemy zostały wymienione w poszczególnych dziedzinach, tj. turystyka, bezrobocie, demografia, infrastruktura społeczna i techniczna, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa, walory przyrodnicze. Na podstawie tych danych eksperci przygotowali diagnozę obszaru działania lgd.

4 październik 2007 r. – II warsztaty odbyły się w Nowym Stawie, w których uczestniczyło 48 osób. Uczestnicy określili misję i wizję partnerstwa oraz wykonali analizę SWOT obszaru lgd. W tym dniu członkowie przyszłego lgd podjęli decyzję o nadaniu nazwy Lokalnej Grupie Działania – Spichlerz Żuławski.

29 październik 2007 r. – III warsztaty odbyły się w Starostwie Powiatowym w Malborku. W spotkaniu uczestniczyło 34 osoby. Przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonej wśród mieszkańców obszaru lgd. Wypracowano cel główny i cele szczegółowe działania lgd w latach 2007 -2013. Przedstawiono podział projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań oraz określono wstępny budżet lgd. Warsztaty prowadził p. Adam Futymski.

5 listopada 2007 – przedstawiciele lgd wzięli udział w konferencji rozpoczynającej okres wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim. Przedstawiono możliwości pozyskania przez lgd środków na oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

7 listopada 2007 r. – IV warsztaty odbyły się w Urzędzie Gminy Malbork, w których wzięli udział tylko członkowie zespołu roboczego, którzy z Wają Jabłonowską przedstawili kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej. Ustalone zostały ostatnie zadania do wykonania przy opracowaniu strategii.

09 listopada 2007 – spotkanie organizacyjne zespołu roboczego w Urzędzie Gminy Malbork, na którym pracowano nad ostatnimi zapisami w strategii. Opracowano historię powstania partnerstwa i strategii. Ustalone zostały charakterystyki partnerów i poszczególnych członków organów stowarzyszenia.

23 marca 2008 r. – pierwsze Walne Zebranie Członków LGD, na którym został uchwalony statut.


16 czerwca 2008 r. – drugie Walne Zebranie Członków LGD, na którym zostały wybrane władze: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

20 maja 2008 r. – Gmina Lichnowy jako partner wiodący podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader.

07 października 2008 r. – Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000315191.

W 2015 roku 5 gmin z powiatu nowodowrskiego, tj. Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański wystąpiło ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, a następnie przystąpiły do Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski.

Pierwszą gminą, która została przyjęta do LGD Spichlerz Żuławski (Uchwała Zarządu LGD Nr IV/41/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku) było Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański. Pozostałe cztery gminy zostały przyjęte w poczet członków LGD Spichlerz Żuławski w dniu 8 czerwca 2015 r. uchwałą Zarządu Nr V/44/2015.Tym samym obszar działania LGD Spichlerz Żuławski powiększył się do 10 gmin.

W dniu 10 czerwca 2015 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski jednogłośnie podjęło decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia na Żuławska Lokalna Grupa Działania. Siedzibą Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania jest Nowy Dwór Gdański.

 

23 maja 2016 r. w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, odbyło się podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Na realizację LSR otrzymaliśmy 9 509 500,00 zł które przeznaczymy m.in. na rozwój turystyki,  budowę/rozbudowę  infrastruktury  turystycznej,  promocję produktu lokalnego, czy wzmocnienie przedsiębiorczości.